a


a
I [eɪ] n; = A
1) 1-а літера англійського алфавіту

from A to Z — від поча́тку і до кінця́; доскона́ло; цілко́м

2) амер. найви́ща оці́нка у ви́щій і сере́дній шко́лі

straight A — "кру́гле відмі́нно"

3)

A 1 [ˌeɪ'wʌn], амер. A № 1 [ˌeɪˌnʌmbə'wʌn] — першокла́сний, відмі́нний; чудо́во, прекра́сно

4) муз. ля
II [eɪ], [ə]
1) грам. неозначений артикль перед словами, що починаються приголосними і йотованими звуками: a dog, a horse, a union, a youth, a eulogy, a one і т.д. (перед словами, що починаються голосними звуками та німим h, вживається неозначений артикль an: an apple, an hour)
2) вживається замість one

it costs a penny — це ко́штує оди́н пе́нні

a hundred of dollars, one hundred of dollars — одна́ со́тня до́ларів, сто до́ларів

3) перед деякими іменниками і прикметниками, що виражають кількість

a few — кі́лька, де́кілька

a little — тро́хи, небага́то

a great many, a good many — ду́же бага́то

a dozen — дю́жина

a score — два деся́тки

4) (вживається замість the same - той са́мий, одна́ковий)

all of a size — всі одна́кового (того́ са́мого) ро́зміру

5) вживається у значеннях
а) (each - ко́жний)

twice [thrice] a week — дві́чі (три́чі) на ти́ждень

an apple a day — одне́ я́блуко ко́жного дня

twenty dollars a dozen — два́дцять до́ларів за дю́жину

б) яки́йсь

a Mr. George Grey — яки́йсь Джордж Грей


English-Ukrainian transcription dictionary . 2014.